tirsdag 16. juni 2009

Stikkord til framlegg på NUV-samling 17.06.09

 • HiVe vært på HiO: Fra modulisering til videre integrering, Talking Pen i GLSM.
 • Fellesseminar alle som underviser i 1. avdeling (1 og 2 år): Fortsette med flerfaglgie samarbeid i ny læreruntdanning.
 • IKT: Ønske om færre kvantitative IKT-krav, involveres i større arbeider og kvalitativ evaluering. Mer didaktikk og prakissnært. Bevisst terminologi.
 • Ute i skolepraksis - praksisstipend.
 • Gruppeintervjuer av praksisgrupper (evaluering fra IKT-utvalgets side).
 • Oppretta to grupper lokalt som skal jobbe med de to nye retningene i ny lærerutdanning - Vibeke er assosiert medlem av bege grupper.
 • Tverrgående ressursgruppe for spesielt å ivareta grunnleggende ferdigheter og IKT i ny rammeplan nasjonalt.

onsdag 13. mai 2009

Samling HiO onsdag 13.mai

I dag, onsdag 13.05.09 vil deler av HiVe-gruppa (Anne-Beathe og Tor Arne) komme til HiO for videre diskusjoner om IKT i den nye lærerutdanninga. Anne fra Norgensuniversitetet vil være tilstede, fra HiO kommer norsklærer Eva Michaelsen og Vibeke. Møtet begynner klokka 10 på datarom B323 i Pilestredet 52.

fredag 3. april 2009

Modell for lærerutdanningen

På matematikkseksjonen ved HiO har vi begynt å diskutere hvordan modellene for de nye lærerutdanningene kan arte seg. For moro skyld har jeg tenkt litt videre rundt det, og laget et innlegg om det i en annen blogg.

Et sentralt problem i en lærerutdanning hvor studentene skal kunne velge mer eller mindre fritt, er å få til en struktur som er slik at
- ikke alle fag må samarbeide med alle andre fag til enhver tid (dette gjelder ikke minst P&E og IKT)
- ikke studenter fra 1. klasse går sammen med studenter fra 4. klasse for mye av tida (noe som vil vanskeliggjøre progresjon gjennom studiet)

Min skisse "løser" disse problemene, samtidig som de sikkert skaper en rekke nye problemer. Ta en titt hvis dere har lyst! (Jeg må understreke at skissen ikke er den offisielle meningen til verken HiO, LUI eller matematikkseksjonen...)

fredag 27. mars 2009

Mentorsamling 27/3

Siden jeg uansett må rapportere litt til Vibeke og Hans-Jørgen, skriver jeg like godt et innlegg i bloggen om mine inntrykk fra dagen i dag:

Til HiOs innlegg

Til vårt innlegg fikk vi en del tilbakemeldinger. Noen av dem handlet om eierforholdet til oppleggene: at faglærerne bør få "verktøykassa", være med på opplæringen av studentene og være med på å utvikle. Dette tyder på at vi har gitt et litt skjevt inntrykk av hvordan ting fungerer i dag, men for øvrig er vi naturligvis enige i dette.

Det ble litt diskusjon om ulike presentasjonsverktøy. I skolen er Powerpoint dominerende, men det er viktig at studentene får møte ulike verktøy. ("En lærer som får PowerPoint slutter aldri å snakke")

Det ble også kommentert at HiOs størrelse også er en svakhet. Det må finnes strukturer hvor man kan snakke sammen. Kanskje må vi lage flere små skoler av HiO, ble det spurt. Dette er jo forsåvidt det som vil skje med ny lærerutdanning, i og med at vi vil gå fra åtte klasser som skal ha det samme til (kanskje) fire klasser 1-7 og fire klasser 5-10. (Om strukturen gir rom for reell klassefølelse er et annet spørsmål.)

Til HiVes innlegg

Høgskolen i Vestfolds innlegg var det som fikk meg til å tenke mest i løpet av samlinga, kanskje fordi vektleggingen var så veldig annerledes enn vår. Mens man i HiVes opplegg kan ha et system hvor en IKT-lærer inngår et samarbeid med én faglærer, har vi et system hvor 300 studenter skal få et utbytte uavhengig av om akkurat deres matematikk- eller KRL-lærer er foregangsmann på IKT-området. Derfor har vi vært opptatt av struktur og systematikk mens HiVe er mer opptatt av frihet og å "la blomstrer blomstre".

Noen dilemmaer blir likevel igjen uavhengig av struktur. HiVe vektlegger at studentene selv velger hva de skal sette seg inn i, men det kan også argumenteres for at det trengs styring for å sikre at hver student får en mangfoldig kompetanse. Likeledes må studentene på ulike måter få innblikk i hvilke muligheter som finnes, slik at de har noe å velge i.

Konklusjon

Min/vår konklusjon er derfor at vi må tenke nøyere gjennom vårt forhold til IKT-kompetanse. Hva slags kompetanse må studentene ha når de går ut fra vår utdanning? Hva slags kompetanse bør alle ha, og hva slags kompetanse er det greit er ulik fra student til student? Og hvordan kan vi integrere IKT i fagene slik at vi får til dette?

(I parentes bemerket: Dette gjelder forsåvidt ikke bare IKT - også i skolefagene bør vi tenke over om det viktigste er at alle "kan det samme". Bør studentene få litt større muligheter til å fordype seg også i skolefagene?)

Avtale

Avtalen framover ble at vi skal undersøke hva seksjonene våre mener om dette. (Med "seksjonene" menes matematikk, norsk og IKT.) Vi skal samle innspill og diskutere når vi møtes.

Vi ble enige om å prøve å møtes i Oslo cirka uke 22. (Da kan ikke Bjørn, for han er i Hellas.) HiVe ønsker da å få vite mer om hvordan oppleggene våre foregår i praksis. HiO får komme tilbake til "oppdrag" til HiVe.

Det foregår en eksamen i Vestfold 9. juni som det kunne være interessant for HiO å overvære.

Det er også en idé at folk fra HiVe kommer til Oslo noen dager cirka i uke 50, da IKT, norsk og kunst&håndverk jobber med billedbok.

tirsdag 24. mars 2009

Matrise og eksemplarisk læring

Tilpasning av Oslo-matrise i egen modell for eksemplarisk læring på alle nivå i lærerutdanningen?

Hovedpunktene i integrering av digitale medier på ungdomsskolelærerutdanningen ved høgskolen i Vestfold har vært forsøkt lagt opp mot eksemplarisk læring i norsk og matematikk. Studentene skal gjennom arbeid med fag og digitale verktøy og medier kunne gjennomgå en undervisning som skal være overførbar til praksis i grunnskolen. Det vil si at det didaktiske er transportabelt til et lavere trinn, og til det enkelte trinnets faglige nivå. Elevens arbeidsmåte og studentens arbeidsmåte er tilnærmet lik. Høgskolens faglæreres metodikk er den samme som lærerstudenten vil bruke i sin praksis, og på den måten ser vi for oss en integrering av digitale medier ut fra fagets innhold.

Til den kort skisserte modellen vil vi gjerne få studert Høgskolen i Oslo matrisebegrep og bruk av dette.

Da vårt forsøk i første rekke har vært viet de to første årene i ungdomskolelærerutdanningen, ønsker vi nå å kunne spre oppnådd kunnskap ut på alle lærerutdanningens områder. Får å få det til håper vi å kunne se og overføre noe av høgskolen i Oslos metodikk for arbeid med digitale verktøy, på alle årskull og fag.
Det vi ønsker er å kunne:

-se om deres bruk av matriser og organisering av arbeid kan overføres til vår modell for eksemplarisk læring med fag og digitale verktøy

-sette matrisebegrepet inn på faglig nivå, uten å fravike prinsippene om fag først, og digitale verktøy der hvor det kan gi faget noe ekstra

- undersøke om Høgskolen i Oslo har en eksemplarisk læringsmodell, hvor studentenes arbeidsmåter og faglærernes didaktiske tilnærming er overførbar til praksisfeltet

- se og lære om hvordan HiO legger til rette for studentpraksis med bruk av digitale verktøy og medier.

onsdag 11. mars 2009

Verktøyet Læringssti i Fronter

Hive ønsket at vi skulle skrive noe om verktøyet Læringssti i Fronter på bloggen.

En læringssti er et fleksibelt verktøy. Du kan lage en kort, lange, enkle eller kompliserte læringsstier, alt etter hvilke behov og ideer du har. Det er et verktøy som gir eleven mulighet til å jobbe med et emne på egenhånd, uten instruksjon fra læreren. Verktøyet gir instruksjoner underveis, så sant det er lagt inn fra lærerens side.

En læringssti er en rekke presentasjonssider som er lenket sammen til en sti. Læringsstier kan både utformes som omfattende undervisningsforløp, og som korte repetisjonssekvenser. Den kan ha en lineær struktur eller du kan legge inn brytningspunkter som gir elevene flere veier gjennom læringsstien. Brytningspunktet kan f.eks. enten baseres på at eleven selv velger mellom to ulike løp eller at de må svare på en digital prøve og de som får så så mange rett får en vei videre gjennom den digitale ressursen, mens andre med færre riktige får en annen vei.

Vi har jobbet en del med å inkludere andre typer av digitale presentasjoner som Photostory (bildenaimasjoner med mulighet for tekst og lyd), lydopptak, videotriggere etc i en læringssti.

Nedenfor finnes strukturer på to læringsstier - eksempler:

I eksemplet over er det tre mulige veier å gå - valg av vei baserer seg på en digital prøve (se siden med spørsmålstegn).

I eksemplet nedenfor er det også en digital prøve som er satt inn som brytningspunkt - forskejllen fra over er at her er det tre ulike veier en stund, før de så samles igjen og har en felles avslutning:
Digitale prøver som brytningspunkt kan være av svært ulik karakter, både basert på hva elevene selv ønsker som nedenfor, eller mer som en kunnskapstest:


Vi kan vise konkrete eksempler på utvikla læringsstier hvis dere øsnker når vi møtes - som dere vet kan de ikke lenkes opp til bloggen da Fronter ikke akkurat legger til rette for transparens mellom uliek grupper.....

Forberedelser til felles samling 27.3.09 - Hovedutfordringer ved HiO

Oppgave: "Hvert lærested presenterer en viktig problemstilling på vegne av eget lærested.
Erfaringsdeling og innspill/diskusjon fra alle gruppene, ca 30 min. per gruppe."

Behov for ny organisering = en utfordring

 • HiO - mange studenter og klasser, har mange fagvalg. Hvordan organisere IKT'en slik at alle får et minimum men ikke det samme i mange fag?
 • Hovedutfordring på modellen for 5.-10. trinn (kun pedagogikk og elevkunnskap felles for alle studentene).
 • Modellen 1.-7.trinn har mer obligatorisk slik at en del IKT i større grad kan integreres i disse fagene (pedagogikk og elevkunnskap, matematikk og norsk). Vi kan her bruke mye av vår tidligere erfaring.
 • Tidligere hadde HiO en faggruppedeling i 3. og 4. år slik at studentene valgte aktuelle fag innen enten språk, praktisk estetiske fag eller natur, samfunn og miljøfag. Denne modellen hadde en del ulemper og er avvikla. Hvis en slik deling, noe som er lite sannsynlig, kan tildels like IKT-temaer tilbys til studenter i hver av de tre faggruppene.

Problemstilling:

1) Skal utvikle et knippe IKT-moduler for bruk i ulike fag. Har behov for konkrete innspill på hva mentorgruppa tenker er hendige verktøy i konkrete fag og hvorfor. I tillegg hvordan sikre progresjon og helhet i utviklingen av studentenes digitale kompetanse?

 • Vi har en god del erfaring med å integrere digitale verktøy i spesielt matematikk, norsk, KRL/RLE og praksis. Dette har vært en svært bred integrering, vi ønsker fortsatt det, men vil legge opp til at studentene jobber mer omfattende og over tid med konkrete IKT-temaer. Har også en del i naturfag og samfunnsfag. Mindre i de andre fagene, se liste nedenfor.
 • Vi har kommet kort med hensyn til integrering i pedagogikk, og ønkser å være synlige i det nye faget pedagogikk og elevkunnskap. Her vil de grunnleggende ferdighetene være sentrale - ideer til hvordan gripe dette an? Hvordan bør faget utvikles?

Liste over aktuelle fag som kan bli en del av ny allmennlærerutdanning med unntak av IKT-fagene:

 • Engelsk
 • Filosofi med barn
 • KRL/RLE
 • Kroppsøving
 • Kunst og håndverk
 • Mat og helse
 • Matematikk
 • Musikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Pedagogikk (? Kan de velge mer pedagogikk enn de obligatoriske 60 studiepoengene)
 • Samfunnsfag
 • Tilpasset opplæring og spesialpedagogisk kompetanse
 • I tillegg har vi andre fagtilbud som studentene i dag kan innpasse (f.eks. medier og kommunikasjon, drama)